ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

 

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

เข้าถวายรายงานพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม

เรื่องการเตรียมงานสมโภชพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ