พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย๓๙ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๘๘๐, ๐๘๑-๙๗๑๒๐๘๘๑Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *