คติธรรม

ประทานแก่มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ในการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ก่อนพุทธปรินิพพาน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่า “ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่ฟังเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินับอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแก่พวกเธอ ธรรมและวินับอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดังนั้น ตราบใดที่พระไตรปิฎกซึ่งประมวลพระธรรมวินัยไว้ ยังคงบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ ก็เท่ากับว่าพระธรรมวินัยอันเป็นศาสดาย่อมยังปรากฎอยู่ตราบนั้น อย่างไรก็ตาม แม้พระไตรปิฎกจะยังคงอยู่ แต่ถ้าพุทธบริษัทไม่สามารถเข้าถึง ไม่เข้าใจ หรือไม่มีฉันทะที่จะศึกษา ก็ย่อมเสมอด้วยการมีพระศาสดาเสด็จดำรงอยู่ แต่ไม่มีผู้ใดน้อมเข้าไปสดับพระอนุศาสนี ด้วยเหตุนี้ การรักษาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และการดำเนินงานเผยแผ่ให้เข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวาง จึงเป็นภารกิจสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาให้พระสัทธรรมตั้งมั่นและแพร่หลายสืบไป

อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้อุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระสัทธรรมมาตลอดชีวิพ พากเพียรสร้างสรรค์กรณียกิจยังศาสนาให้มั่นคงตราบปัจจุบัน ผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งได้แก่ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ซึ่งเป็นที่ยกย่องอยู่โดยทั่ว วาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านย่อมเตือนใจให้อนุชนผู้เลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนไตย ได้หวนคะนึงถึงคุณูปการของท่านในฐานะแบบอย่างอันปราเสริฐที่ควรเจริญรอยตาม

ขออนุโมทนากุศลวิทยาทานในการพิมพ์หนังสือนี้ ขอกุศลทั้งปวงจงสำเร็จแต่ท่านผู้เรียบเรียง ผู้เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน เทอญ.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐