วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ
๑. เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัทได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง
๓. เพื่อส่งเสริมพุทธบริษัทให้ได้ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๔. เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล รวมถึงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อปกป้องและอุปถัมป์พระพุทธศาสนา
๖. เพื่อดำเนินการด้านสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน