เกี่ยวมูลนิธิฯ

เกี่ยวมูลนิธิฯ

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ย่อว่า ม.พ.ป. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE PEOPLE’S TRIPITAKA FOUNDATION” ย่อว่า “PTF”

เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ “พระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม” ตามรูปที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้โดยมีความหมายดังนี้
๑. ภาพรวมของตราสัญลักษณ์ เป็นภาพพระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม อันเป็นปณิธานของมูลนิธิฯ ในอันที่จะน้อมนำพุทธธรรมคำสอนมาจัดทำเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิค ที่เป็นอักษรและภาพ เพื่อเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ดังชื่อมูลนิธิฯ
๒. สายธรรมที่มีความอ่อนช้อย พลิ้วไสว ทั้งสาม หมายถึง พระวินับปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธัมมปิฎก ที่พระพุทธองค์ ทรงพระกรุณาแสดงธรรมที่ลุ่มลึก ให้เข้าใจได้ง่าย ให้เข้าถึงมมวลมนุษยชาติอย่างแพร่หลาย

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๖ ๐๘๘๐ โทรสายหมายเลข ๐๒ ๘๘๖ ๐๘๘๐