Category: เกี่ยวกับเรา

คติธรรม

คติธรรม

ประทานแก่มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ในการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ก่อนพุทธปรินิพพาน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่า “ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่ฟังเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินับอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแก่พวกเธอ ธรรมและวินับอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดังนั้น ตราบใดที่พระไตรปิฎกซึ่งประมวลพระธรรมวินัยไว้ ยังคงบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ ก็เท่ากับว่าพระธรรมวินัยอันเป็นศาสดาย่อมยังปรากฎอยู่ตราบนั้น อย่างไรก็ตาม แม้พระไตรปิฎกจะยังคงอยู่ แต่ถ้าพุทธบริษัทไม่สามารถเข้าถึง ไม่เข้าใจ หรือไม่มีฉันทะที่จะศึกษา ก็ย่อมเสมอด้วยการมีพระศาสดาเสด็จดำรงอยู่ แต่ไม่มีผู้ใดน้อมเข้าไปสดับพระอนุศาสนี ด้วยเหตุนี้ การรักษาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และการดำเนินงานเผยแผ่ให้เข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวาง จึงเป็นภารกิจสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาให้พระสัทธรรมตั้งมั่นและแพร่หลายสืบไป อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้อุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พระสัทธรรมมาตลอดชีวิพ พากเพียรสร้างสรรค์กรณียกิจยังศาสนาให้มั่นคงตราบปัจจุบัน ผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งได้แก่ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ซึ่งเป็นที่ยกย่องอยู่โดยทั่ว วาระ ๑๐๐ […]

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ ๑. เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัทได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างทั่วถึง ๓. เพื่อส่งเสริมพุทธบริษัทให้ได้ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔. เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกล รวมถึงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๕. เพื่อปกป้องและอุปถัมป์พระพุทธศาสนา ๖. เพื่อดำเนินการด้านสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน

เกี่ยวมูลนิธิฯ

เกี่ยวมูลนิธิฯ

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ย่อว่า ม.พ.ป. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE PEOPLE’S TRIPITAKA FOUNDATION” ย่อว่า “PTF” เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ “พระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม” ตามรูปที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้โดยมีความหมายดังนี้ ๑. ภาพรวมของตราสัญลักษณ์ เป็นภาพพระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม อันเป็นปณิธานของมูลนิธิฯ ในอันที่จะน้อมนำพุทธธรรมคำสอนมาจัดทำเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิค ที่เป็นอักษรและภาพ เพื่อเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ดังชื่อมูลนิธิฯ ๒. สายธรรมที่มีความอ่อนช้อย พลิ้วไสว ทั้งสาม หมายถึง พระวินับปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธัมมปิฎก ที่พระพุทธองค์ ทรงพระกรุณาแสดงธรรมที่ลุ่มลึก ให้เข้าใจได้ง่าย ให้เข้าถึงมมวลมนุษยชาติอย่างแพร่หลาย สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ […]