Category: พุทธภารตี

พระพุทธศาสนาได้รับการโหวตให้เป็น “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก”

พระพุทธศาสนาได้รับการโหวตให้เป็น “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก”

พระพุทธศาสนาได้รับการโหวตให้เป็น “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก” (Buddhism won the “Best Religion in the World” award.) พระพุทธศาสนาได้รับการโหวตให้เป็น “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก” จากบรรดาผู้นำศาสนาทั่วโลกกว่า 200 คน ที่ไปนั่งสุมหัวประชุมกันที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เลิศ!!! คณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าทางศาสนาและจิตวิญญาณ -Internation Coalition for the Advancement of Religious and Spirituality (ICARUS) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงมติให้รางวัล “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก”แก่พระพุทธศาสนา บรรดาผู้นำศาสนากว่า 200 คนจากทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ได้ลงมติให้รางวัลนี้ในที่ประชุมด้วยมติเอกฉันท์ เกณฑ์ในการพิจารณาจะดูจากการที่ศาสนานั้นๆ ส่งเสริมสันติภาพ ความรัก และความรู้สึกเชื่อมโยงทั้งในระดับปัจเจกและในระดับสังคม รวมถึงสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่นิยมความรุนแรง โดยให้สมาชิกจำนวน […]