ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
The People’s Tripitaka Foundation
๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย๓๙
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๘๘๐, ๐๘๑-๙๗๑-๐๘๘๑