9 records found
Titleผู้เขียนPublish Date

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระอาจารย์นันทสิริ วัดท่ามะโอ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์นันทสิริ สาสนธชธัมมาจริยะ ปาฬิปารคู วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
admin
2019-07-30

วัดเบญจมบพิตร ปรับปรุงลานโพธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๕

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ปรับปรุงพื้นที่รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ ๑๑๘ ปี ในโครงการปรับปรุงโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน
admin
2019-07-23

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๕
admin
2019-07-08

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ 200 รูป ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ
admin
2019-06-14

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน แด่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูต รุ่นที่ ๒๕

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต
admin
2019-05-21

ฟังเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน จากรายการ ธรรมในใจ ทางช่อง ๓

ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดทำหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสำหรับระชาชน มีโอกาสได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "ธรรมในใจ" ทางช่อง ๓ ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 04.30 น. ซึ่งเป็นรายการธรรมะ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จริง โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ สมฤทธิ์ ลือชัย และเพชรี พรหมช่วย
admin
2019-04-27

สัมมนาขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามหลัก ๕ ส

งานประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
admin
2019-02-26

ตัวแทนนักเรียนมอบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่นายกรัฐมนตรี

รมว.วัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียนพบนายกเพื่อมอบหนังสือ และรณรงค์การเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
admin
2019-01-01

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ย่อฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
admin
2018-12-26
Debug