สัมมนาขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามหลัก ๕ ส

โดย : admin 2019-02-26 08:30:00


วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดงานประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป โดยมีเจ้าคณะจังหวัดและพระเลขานุการ ทั้ง ๒ ฝ่าย, ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด, ข้าราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก

การขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส เป็นการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติการหรือดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของโครงการฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศในระดับจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขยายเครือข่ายวัดทั่วประเทศในระยะเวลา ๔ ปี ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยรูปแบบกิจกรรมได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม


ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ เสร็จสิ้นแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด

ในช่วงเช้า เริ่มบรรยายโดย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ”

ในช่วงบ่าย มีการบรรยาย

  • หัวข้อ “แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดย พระราชวรมุนี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฯ” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ” โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะวิทยากร ๕ส และผู้แทนวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • หัวข้อ “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวัด” โดย โครงการวัดบันดาลใจ

ทั้งนี้ ภายในการประชุมสัมมนาฯ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนดำเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, องค์ความรู้จากกรมส่งเสริมคุณภาสิ่งแวดล้อม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการวัดบันดาลใจ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เป็นต้น”

Debug