วัดเบญจมบพิตร ปรับปรุงลานโพธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๕

โดย : admin 2019-07-23 09:00:00


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ปรับปรุงพื้นที่รอบต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ ๑๑๘ ปี ในโครงการปรับปรุงโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ให้เป็นพื้นที่สำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยเป็นทั้งลานโพธิ์ ลานธรรม และลานปัญญา


โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดสร้าง “สัตตมหาสถาน” สถานที่ประทับเสวยวิมุติสุข (สุขจากการหลุดพ้นกิเลสทั้งปวง) ณ บริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตามพระราชวินิจฉัย และเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสร้างสัตตมหาสถาน ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ดินแดนพุทธคยา

และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์ สัตตมหาสถาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์


สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่....
ชื่อบัญชี วัดเบญจมบพิตรฯ (โพธิมณฑลพุทธานุสรณ์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 067-0-12390-0 ประเภทออมทรัพย์
ติดต่อสอบถาม ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ โครงการปรับปรุงโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถาน
โทร ๐๙ ๕๐๒๕ ๑๗๒๓, ๐๘ ๙๙๖๓ ๘๗๔๕


Debug