ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน แด่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูต รุ่นที่ ๒๕

โดย : admin 2019-05-21 10:00:00


๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ วิทยาลัยพระธรรมทูต

พร้อมทั้งมอบหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนอีกส่วนหนึ่งให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ณ ห้องเธียเตอร์ดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา

โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือ

  1. เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถ  จริยาวัตรอันงดงาม  และความมั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเตรียมพระธรรมทูต  ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งไปต่างประเทศ
  3. เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย

ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มอบรม รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๒๕ / ๒๕๖๒ ซึ่งพระธรรมทูตได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก มีจำนวนวัดในต่างประเทศถึง ๓๙ ประเทศ

สามารถดูรายละเอียดของ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ที่เว็บไซต์


Debug