ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ

โดย : admin 2019-06-14 10:00:00


๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระสงฆ์ 200 รูป ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรฯ

กรมศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมเผยแพร่การศาสนาแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐- ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยพระสงฆ์ทั้ง ๒๐๐ รูปจากทั่วประเทศ จะได้รับการถวายความรู้จากการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่าง ๆ ในหัวข้อ

  • การเพิ่มขีดสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในยุค Digital
  • บทบาทของพระธรรมวิทยาการในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • บทบาทกรมการศาสนาในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  • จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว กรมการศาสนา (ศน.) จะขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

Debug